Programy dotacyjne
Projekty realizowane w 2016 r. Drukuj Email

1. Kampania edukacyjna "Cukrzyca to nie wyrok"

Projekt prewencyjny walki z cukrzycą w ramach zadania publicznego pod nazwą:

"Profilaktyka cukrzycy - 2016"

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

termin realizacji : 01.06.2016. – 31.10.2016.

- Platforma Internetowa "Jak żyć z cukrzycą"

- Warsztaty i szkolenia edukacyjne

- Regionalna Olimpiada Zdrowia

- Aktywne formy wypoczynku: kurs nauki pływania, treningi sportowe

- Piknik integracyjny w Olsztynie

Informacje :

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE

42 – 200 Częstochowa ul. Nowowiejskiego 15

tel. 034 324-47-50

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona: www.tpdoo.org

2. Lepiej zapobiegać niż leczyć - Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Termin realizacji:01.06.2016.- 31.10.2016.

1. Spotkanie informacyjno- edukacyjne

2. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych chorobami psychicznymi

,, Musimy być silni i myśleć pozytywnie ‘’

3. Poradnictwo i konsultacje psychologiczne

4. Pomoc w stanach kryzysu psychicznego

Wizyty studyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

- panel edukacyjny

5. Zapobieganie urazom psychicznym w rodzinie i szkole

- prezentacje multimedialne

- pokazy artystyczne

- spektakl teatralny

6. Infolinia Internetowa dla zdrowia psychicznego

Miejsce realizacji :
Społeczny Ośrodek Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
ul. Nowowiejskiego15, 42-200 Częstochowa

3. Zadanie publiczne

Kampania antynarkotykowa – Wybieram rozsądek i zdrowie

Dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

miejsce realizacji: Społeczny Ośrodek Profilaktyki oraz Wspierania

Rozwoju Dzieci i Młodzieży ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie

w okresie od 01.06.2016. do 30.11.2016 roku

Program zawiera :

- Interaktywne zajęcia profilaktyczne

- Alternatywne formy organizacji wolnego czasu: Teleturniej profilaktyczny, Wycieczka do Mirowa

- Internetową Poradnię Profilaktyczną "Przeciw dopalaczom i narkotykom"

- Szkolenia i treningi profilaktyczne

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży "Narkotyki/dopalacze – odlot czy upadek"

Trening umiejętności psychospołecznych dla liderów młodzieżowych "Stacja - animacja"

 

4. Urząd Miasta Częstochowy Wydział: Polityki Społecznej

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - Realizacja Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”
Tytuł zadania publicznego: Uzależnienia gubią talenty
W okresie od: 2016-01-29 do: 2017-12-31
-Zajęcia edukacyjno -terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
-Działania z zakresu wsparcia i profesjonalnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w
wybranych szkołach w Częstochowie
-Zajęcia sportowe, integracyjne i konkursy
-Kampania społeczna podhasłem „Mam trzeźwy umysł i uprawiam sport”

5. Urząd Miasta Częstochowy Wydział: Polityki Społecznej

tytuł zadania publicznego :Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną
W okresie od: 2016-02-10 do: 2016-12-31
-Prowadzenie punktu mediacyjnego pełniącego rolę konsultacyjną i usługową dla rodzin.
-Działania Rzecznika Praw Dziecka TPD.
-Działania edukacyjne.
-Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.

6. Urząd Miasta Częstochowy Wydział: Polityki Społecznej

Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym- organizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych
"Razem przeciw uzależnieniom od środków psychoaktywnych - warsztaty profilaktyczne" dofinansowane ze środków Gminy miasta Częstochowy Wydział Polityki Społecznej
termin realizacji : 01.06.2016r.- 30.09.2016r.
Program obejmuje działania partnerskie edukacyjno- informacyjne organizowane w Społecznym Ośrodku Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży/ prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje multimedialne, teatralne improwizacje profilaktyczne, interaktywne zajęcia , małe formy artystyczne , spektakl profilaktyczny ,, Szczęście za rogatką '' , szkolenia profilaktyczne, treningi asertywności i kompetencji interpersonalnych, wizyty studyjne w poradni MONAR.

Do pobrania: 

Prezentacja - Co to jest przemoc.

Prezentacja - Dopalacze.

 

7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

zadanie publiczne Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016” w 2016 roku.

rodzaj zadania publicznego-Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych

tytuł zadania publicznego -„HIV/AIDS NIE WYBIERA – TY MOŻESZ WYBRAĆ” edycja II

w okresie od 01.06.2016 do 31.10.2016

-portal internetowy - wiedza dotycząca problematyki HIV/AIDS
-Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
-Warsztaty w placówkach szkolno -wychowawczych
-Kampania społeczna przeciw prostytucji dziecięcej :
„Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : prostytucja nieletnich”

8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach
ZADANIE PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W 2016 ROKU – PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM ALKOHOLOWYM

Rodzaj zadania publicznego :Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadanie publiczne: Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 332 z późn. zm.).

tytuł zadania publicznego :Dzieci to nasz kapitał

w okresie od 20.06.2016 do 22.12.2016 roku
-Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci
-Warsztaty pt. „Rozwijanie samoświadomości w zakresie uczuć i emocji”
-Warsztaty korekcyjne dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i środkami psychoaktywnymi
-Warsztaty wprowadzające dziecko w świat zasad i norm społecznych
-Warsztaty dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
-Zajęcia sportowe(treningi piłki nożnej)–„Sport receptą na uzależnienia
-Zajęcia taneczne dla dziewczynek (cheerleadering)
-Zajęcia integracyjno - edukacyjne i formy wyjazdowe
-zajęcia teatralne pt. „Mój mały świat teatru”

9. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zadanie Publiczne REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2020 TJ :
Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym. tytuł zadania publicznego: ”Rodzinny Klub Aktywności Lokalnej"
Zadanie publiczne realizowane w okresie :od 01.07.2016 do 31.12.2016
-Działania o charakterze Animacyjnym
-Działania o charakterze partnerskim
-Działania o charakterze współpracy sąsiedzkiej
-Działania o charakterze Edukacyjnym
-Działania o charakterze Środowiskowym
-Działania o charakterze Diagnostycznym

10. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zadanie Publiczne: Program „KLUB”
Zadanie publiczne realizowane w okresie :od 29.07.2016 do 17.11.2016
-zajęcia sportowe, treningi piłki nożnej

 
Projekty realizowane w 2015 r. PDF Drukuj Email

1. NAUKA , EDUKACJA, OŚWIATA I  WYCHOWANIE

- "Szansa rozwoju dzieci i młodzieży " zajęcia edukacyjne

Termin realizacji:02.06.- 31.10.2015. zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2. PROMOCJA  I  OCHRONA ZDROWIA

,,Profilaktyka otyłości i cukrzycy wśród dzieci i młodzieży ‘’

MARATON PROMOCJI ZDROWIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Termin realizacji:02.06.- 31.10.2015. zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

3. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

- Organizacja warsztatów profilaktycznych „Nie jesteś sam”

Termin realizacji:  02.02.- 30.09.2015.zadanie dofinansowane przez Gminę Miasta Częstochowy

- Profilaktyka poprzez sport

Termin realizacji 07.01.2015 do 31.12.2015 zadanie dofinansowane przez Gminę Miasta Częstochowy

-  Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych

„HIV/AIDS NIE WYBIERA – TY MOŻESZ WYBRAĆ”

Termin realizacji:01.06.- 30.10.2015. zadanie dofinansowane przez

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zadanie publiczne  „HIV/AIDS NIE WYBIERA - TY MOŻESZ WYBRAĆ” dotyczy lokalnego programu Profilaktyka Zakażeń HIV/AIDS.

Celem głównym programu będzie promowanie wśród dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych terenu Częstochowy i powiatu częstochowskiego, zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zarażeniem wirusem HIV i AIDS. Podczas realizacji zadania publicznego planujemy objąć działaniami z zakresu profilaktyki: psychologów, pedagogów, pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego, dzieci i młodzież z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego w okresie 18.05.2015 - 31.10.2015.

Głównym celem projektu będzie ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych ,zapewnienie dostępu do informacji edukacji i usług profilaktyki HIV/AIDS dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych powiatu częstochowskiego, Miasta Częstochowy. Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Śląskiego

 

4.WSPIERANIE RODZIN POPRZEZ PORADNICTWO, POMOC  PSYCHOLOGICZNĄ, PSYCHOTERAPEUTYCZNĄ I  PRAWNĄ

-Prowadzenie punktu mediacyjnego pełniącego rolę konsultacyjną i usługową dla rodzin

Termin realizacji: 07.01.2015r. do 31.12.2015r. zadanie dofinansowane przez Gminę Miasta Częstochowy

5. Kultura i sztuka, dziedzictwo narodowe oraz upowszechnianie kultury

- XIII Festiwal  Muzyki Dawnej ,, Pieśni Naszych Korzeni ‘’

Termin realizacji:01.04.- 10.06.2015.

zadanie dofinansowane przez  Gminę Miasta Częstochowy

6. Zadanie publiczne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015r. – przeciwdziałanie narkomanii:

"Recepta na zdrowie bez narkotyków"

dofinansowane przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Termin realizacji: 01.07.2015r.- 30.12.2015r.

Program działań profilaktycznych zawiera:

- spotkania informacyjno- edukacyjne "Stop dopalaczom i narkotykom"

- propagowanie modelu zdrowego stylu życia i promocji postaw abstynenckich

- szkolenia profilaktyczne dla liderów młodzieżowych  oraz warsztaty dla rodziców i wychowawców

- Konferencja prasowa

7. Zadanie publiczne: „Profilaktyka poprzez sport” w okresie od 07.01.2015r. do 31.12.2015r.

Dofinansowane przez Gminę Miasta Częstochowa

Adresaci zadania publicznego to dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu miasta Częstochowy oraz ich rodziny i opiekunowie, społeczność lokalna.

Głównym celem projektu jest ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach młodzieżowych oraz promowanie zachowań prozdrowotnych w tym zdrowego i aktywnego stylu życia.

Poprzez:

Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia sportowe, integracyjne i konkursy

Happening pod hasłem „Mam trzeźwy umysł i uprawiam sport”

 
Świetlica- Dzieci –Praca Email

 

 

"Świetlica- Dzieci –Praca”

Zadanie realizowane w okresie od  01.06.2014 do 31.12.2014

 

Oprócz dotychczasowych  zajęć programowych w oparciu  o specyfikę środowiska oraz działania całej placówki- Świetlicy Socjoterapeutycznej  zostanie  prowadzony autorski program profilaktyczny pt „Dzieci to nasz kapitał”, którego głównym celem jest aktywizacja i promocja rozwoju osobistego oraz stymulacja i korekcja rozwoju społecznego. Do  działań realizacji działań w placówce zaangażowani zostaną ; kierownik świetlicy, psycholog terapeuta oraz rodzice ,osoby  bezrobotne z Urzędu Pracy w Częstochowie w ramach staży.

Więcej…
 
Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet na rynku pracy PDF Drukuj Email

 

 
Poradnia Internetowa PDF Drukuj Email
Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka w wieku od 0 do 6 lat i nie znalazłaś/łeś  jeszcze odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie dotyczące wychowania Twojego dziecka, możesz skorzystać z naszej poradni internetowej.

Napisz do nas na adres Portal Informacyjny korzystając z poniższego linka:

Twój e-mail trafi do osoby z zespołu programu  Porady prawne i mediacje  odpowiedzialnej za tę formę pomocy. Specjaliści różnych dziedzin - psycholog, - terapeuta, - pedagog,  - rzecznik praw dziecka, - doradca zawodowy, - pracownik socjalny odpowiedzą na Twój list.

Nie musisz podawać swoich danych - odpowiemy na Twoją wiadomość także wtedy, gdy chcesz pozostać anonimowa/y.
Odpowiedzi możesz spodziewać się w dni robocze w godzinach 9.00-16.00. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej, jak będzie to możliwe.

Możesz również uczestniczyć w Internetowej Platformie „Dobre rozwiązania”.
Na stronie tej  zamieścimy konkretne przykłady anonimowych osób, które rozwiązują lub rozwiązały problem godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową.
 
Zaproszenie PDF Drukuj Email

Formy wsparcia kobiet - matek w powrocie na rynek pracy.

Zapraszamy rodziców, przedstawicieli instytucji oraz firm do wspólnego tworzenia bazy zasobów Klubu równych szans dla pracujących rodziców. Baza obejmie wszelkie usługi skierowane do rodziców i dzieci, ułatwiające rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Zamieszczona wyszukiwarka ułatwi wybór zasobów według określonych kryteriów.

Więcej…
 
Rekrutacja do programu "Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" PDF Drukuj Email
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Zadanie współfinansowane ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert : Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.
pt. "Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet na rynku pracy"
termin realizacji w okresie od 02.06.2014 roku do 30.10.2014 roku
program przewiduje pomoc dla 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn)
Więcej…
 
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy PDF Drukuj Email
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 
 
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach otwartego konkursu ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.

pt "Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet na rynku pracy"

termin realizacji w okresie od 02.06.2014 roku do 30.10.2014 roku
 
 
Więcej…
 
Akademia zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży PDF Drukuj Email
"Akademia zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży" projekt realizowany przez Społeczny Ośrodek 
Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TPD/OO dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego.
Termin realizacji zadania: 02.06.2014r. do 31.10.2014r.
 
 
Więcej…
 
Droga do sukcesu – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży PDF Drukuj Email
 
Zadanie publiczne :
Droga do sukcesu – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
 
termin realizacji: 05.05.2014r.- 30.09.2014 r.
 
Miejsce realizacji:
 
Społeczny Ośrodek Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
 
ul. Nowowiejskiego 15 42-200 Częstochowa
 
1.Działania edukacyjne artystyczne i szkoleniowe
 
2. Wakacje z teatrem – Warsztaty teatralne i aktorskie 
 
3 Konkursy recytatorskie, plastyczne. 
 
4. Przeglądy i występy artystyczne.
 
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
 
 
 
 
Galeria zdjęć z realizacji programu
 
Obraz1
Obraz2
Obraz3
Obraz4
Obraz5
Obraz6
Obraz7
Obraz8
Obraz10
Obraz11
Obraz12
Obraz13
Obraz14
Obraz15
Obraz16
Obraz17
Obraz18
Obraz19
Obraz20
Obraz21
Obraz22
 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO